Regulamin zakupów Belette obowiązujący od dnia 13 października 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.U.2014.827) i  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§ 1

1.     Belette jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Belette Paczkowski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, o numerze NIP: 7811930587, REGON: 364838758.

2.     Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie Belette.

§ 1a Słowniczek

Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Konsument - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§ 2

1.Belette jest internetowym sklepem sprzedażowym, za pośrednictwem, którego konsumenci jak również osoby niebędące konsumentami mogą dokonywać zakupu towarów oferowanych i znajdujących się na stronie www.belette.pl

2.Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Polski po wcześniejszym kontakcie z Belette za pośrednictwem maila lub telefonu.

3.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

4.Ceny produktów podane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążącą konsumenta jest cena produktu wskazana w dniu zakupu towaru. Na życzenie Zamawiającego Belette wystawia dowód zakupu.

5.     Do ceny zakupionego towaru doliczana jest, w przypadku wysyłki towaru, opłata za transport/pocztowa, która ponoszona jest przez Kupującego w kwocie:

18 pln – doręczenie zakupionego towaru kurierem

§ 3

1.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Belette wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1.      Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu www.belette.pl i wypełnić znajdujący się na stronie formularz.

2.      Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji odzieży, wybór liczby egzemplarzy, rozmiaru oraz (o ile istnieje taka możliwość) koloru i kliknięcie ikony „złożenie zamówienia”. Zakup jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3.      Konsument ma prawo wyboru następujących sposobów płatności:

a)      Przelewem za pomocą systemu płatności na stronie internetowej www.belette.pl – wpłata winna zostać dokonana w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, 

b)      Płatnością przy odbiorze przesyłki, przy wyborze opcji wysyłki "za pobraniem"

5.      Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu 24h na dobę, a warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zakupu.

6.      Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z dokonaniem zakupu i obowiązkiem zapłaty.

7.      Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności w kwocie odpowiadającej wartości zakupionego towaru wraz z kosztami przesyłki. O fakcie wysłania towaru Belette poinformuje Kupującego mailem.

8.      O ile z przyczyn niezależnych od Belette nie jest możliwe dostarczenie towaru w terminie ww. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany z jednoznacznym wskazaniem terminu wysyłki towaru. Belette skontaktuje się również z Kupującym celem potwierdzenia woli realizacji zamówienia przez Kupującego z przekroczeniem terminu.

9.      Dostarczenie towaru na wskazany przez Zamawiającego adres dokonywane jest paczką pocztową za pośrednictwem kuriera według cennika obowiązującego na dzień dokonania przez Zamawiającego zakupu.

10.  W przypadku wysyłki towaru za granicę koszt transportu ustalany jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnego na dzień zakupu cennika Poczty Polskiej lub też, na życzenie Konsumenta, firmy kurierskiej.

11.  Belette nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynoszącego 5 dni roboczych od daty wysłania towaru Kupujący informuje o powyższym Belette celem złożenia reklamacji w urzędzie pocztowym.

§ 5

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) i na podstawie art. 27 ww. ustawy Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (zwrot towaru). W przypadku przesłania oświadczenia listem poleconym o zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest do pobrania TUTAJ. Towar wraz z oświadczeniem powinien zostać przesłany na adres spółki, tj. ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. O nadaniu zwrotu należy powiadomić sklep drogą mailową podając numer listu przewozowego. Sklep Belette nie ponosi odpowiedzialności za zgubione paczki przez przewoźnika. Paczka dla dobbra naszych klientów powinna być ubezpieczona.

1. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Nieodebrane przesyłki za pobraniem będą skutkowały obciążeniem kosztami wysyłki zamawiającego. 

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia ww. w punkcie 1 niniejszego paragrafu Kupujący – Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczony towar w stanie niezmienionym na koszt kupującego, a Belette zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócony towar. Zwrot należności następuje w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwrotu wraz z oświadczeniem. Przyjęcie zwrotu potwierdzane jest stosownym mailem o jego przyjęciu. Może ono nastąpić najpóźniej po 7 dniach od odebrania przez firmę Belette paczki ze zwrotem. O odesłaniu towaru kupujący powinien poinformować mailowo.

3.W przypadku, gdy towar będzie nosił znamiona jego użytkowania, tj. oderwana zostanie metka, odzież zostanie przez konsumenta zabrudzona, będzie zawierała zapachy perfum bądź kremów, Belette ma prawo do nieprzyjęcia zwrotu i odesłania towaru Kupującemu.

4. Produkty personalizowane na życzenie kupującego (skracane, modyfikowane) oraz szyte na zamówienie nie podlegają zwrotowi. 

5. Pierwsza wymiana towaru jest darmowa - po odesłaniu przez klienta na swój koszt wymienianej rzeczy,  koszt wysyłki wymienianego towaru pokrywa sklep. Zwrot już raz wymienionego towaru będzie obciążony kosztami wysyłki. Druga wymiana towaru nie podlega zwrotowi.

6. Przeróbka krawiecka spódnicy lub bluzki - 30 zł, przeróbka krawiecka sukienki 50 zł. Skrócenie sukienki lub spódnicy jest darmowe. 

7. Wysyłka modyfikowanego na życzenie klienta towaru jest płatna - paczkomat 18 zł, kurier 20 zł.

§ 6

1.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do żądania wymiany towaru na nowy, usunięcia wad towaru jak również złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy o ile Sprzedawca nie ma możliwości spełnienia świadczenia poprzez niezwłoczną wymianę towaru na wolny od wad lub usunięcie wad. Nie uznaje się za niezgodny z zamówieniem i uprawniający do złożenia reklamacji towar, którego kolor w sposób nieznaczny odbiega od kolorów odzieży przedstawionej na zdjęciach na stronie www.belette.pl, co może być powodowane rozdzielczością, ustawieniami monitora u potencjalnego Kupującego. W takim przypadku Kupujący posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt 1.

1a. Kupujący, składając reklamację, celem jej jak najszybszego rozpatrzenia, może wskazać informacje w przedmiocie:

-- rodzaj i data wystąpienia niedogodności/wady

-- żądanie doprowadzenie produktu do zgodnego z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

- danych kontaktowych, w tym również telefon i/lub mail

2.Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres Spółki, która pokrywa związane z tym koszty zwrotu towaru jeśli towar i opakowanie zostały odesłane w nienaruszonym stanie. 

3.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Belette zareklamowany towar odsyła Kupującemu wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy reklamacji na własny koszt na adres Kupującego.

3a. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

4.W sytuacji braku zamówionego towaru pozbawionego wad, Belette  informuje o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych mailem lub listownie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej lub innej cenie, po wcześniejszym wyborze dokonanym przez Kupującego. Koszty przesyłek ponosi Belette.

4a. W przypadku żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub uznaniu reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu należność na wskazany rachunek bankowy (o ile Kupujący poda jego numer lub numer rachunku nie jest sprzedawcy znany) w terminie 14 dni

5.O ile Kupujący dokona wyboru towaru w cenie wyższej od wcześniej zamówionego a zareklamowanego, wówczas zobowiązany jest uiścić dopłatę na rachunek Belette w terminie 3 dni lub o ile wybrany towar jest w cenie niższej od zareklamowanego wskazać rachunek, na który ma zostać mu zwrócona nadwyżka należności. 

6. Zwroty dokonane po terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub rozpatrzone negatywnie są zwracane kupującemu przesyłką kurierską, której koszt pokrywa kupujący. 

§ 6a

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 6b

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego Belette.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w postaci bazy danych.

Na stronie internetowej działa system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika w trakcie procesu zakupowego. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

 Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane zwracając się do sklepu w formie mailowej (kontakt@belette.pl) lub telefonicznie na numer podany w zakładce kontakt.

Osobna zgoda na przetwarzanie danych celach marketingowych.  W szczególnościinformowania o nowych produktach i promocjach obejmuje także:

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjiami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

Onsite: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostosowywaniu treści technicznych, promocyjnych prezentowanych na stronie do Twoich potrzeb, w tym produktów, promocji i ofert. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjiami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj